SỨC MẠNH VÀ CAM ĐẢM

Điều quan trọng không phải những gì bạn đạt được, mà sau tất cả những đeo đuổi của cuộc đời, bạn trở thành ai?


  • Bạn phải có SỨC MẠNH để chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để từ bỏ.

  • Bạn phải có SỨC MẠNH để chắc chắn, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để nghi ngờ.

  • Bạn phải có SỨC MẠNH để cảm thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để cảm thấy nỗi đau của chính bạn.

  • Bạn phải có SỨC MẠNH để giấu nỗi buồn của mình, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để không cần giấu giếm.

  • Bạn phải có SỨC MẠNH để đứng một mình, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để dựa vào người khác.

  • Bạn phải có SỨC MẠNH để tồn tại, nhưng bạn phải có CAM ĐẢM để sống.


Tác giả: Khuyết Danh