sẽ được đáp đền

sẽ được đáp đền

Nghèo khó, đói khát là những thứ tai hoạ mà người đời tìm cách khắc phục, tiêu diệt cho đến cùng. Nhân loại hôm nay đang cùng nhau nổ lực x...
thu phục nhân tâm

thu phục nhân tâm

Ngư phủ là người làm nghề chài lưới bắt cá trên giòng sông nước ngoài biển cả hầu như khắp nơi vào moị thời đại. Ông đi bắt cá không phải đ...
tin tưởng vào Chúa

tin tưởng vào Chúa

Sau khi giảng dạy và làm nhiều phép lạ ở thành Ca-phác na-um, Chúa Giê-su ra khỏi thành và đi về mạn biển Ga-li-lê, tức là hồ Ghen-nê-xa-ré...
can đảm chấp nhận lỗi lầm

can đảm chấp nhận lỗi lầm

Hôm ấy, Chúa Giê-su trở về quê hương Na-da-rét. Vì ưu ái người đồng hương, Người tỏ cho họ biết vai trò và sứ mạng của Người là Đấng được T...
điều kiện để đón tiếp Chúa

điều kiện để đón tiếp Chúa

Sau khi rao giảng một thời gian, Chúa Giêsu trở về làng cũ. Thoạt nghe Chúa rao giảng, họ khâm phục tán thành. Nhưng sau đó họ lại xua đuổi...