Skip to main content
Viên gạch nhỏ

Viên gạch nhỏ

Chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được câu trả lời cho cuộc đời của mình. Chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới giúp chúng ta chấp nhận mọi khó khăn thử thách xảy đến trong cuộc sống.