Skip to main content

Cám dỗ của ma quỷ

Để loại trừ ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta, Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải siêng năng cầu nguyện, ăn chay, và làm bác ái giúp đỡ người nghèo khổ, đây là cách thức tốt nhất để chúng ta khỏi sa chước cám dỗ.

Chay gì?

Đâu là điều tôi cảm thấy cần phải GIỮ chay nhất trong lúc này, hầu giúp tốt gần Chúa hơn? Đâu là những đam mê tôi cần phải từ bỏ, GIỮ CHAY lúc này?