Skip to main content

Sống Lời Chúa

Bạn hãy chọn cho mình một câu Thánh Kinh để suy gẫm và sống trong tinh thần đó nha.
Sống Lời Chúa
* * *

________________________
Lời nguyện trích từ: RABBOUNI
(120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Lm. An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)