Skip to main content

Sống Lời Chúa

Sống Lời Chúa
* * *

________________________
Lời nguyện trích từ : RABBOUNI
(120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Lm. An-tôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)