THIÊN CHÚA LUÔN TÔN TRỌNG TỰ DO CON NGƯỜI

Một số người cứ thắc mắc: tại sao Chúa không quét sạch những phường tội lỗi và hung ác khỏi mặt đất nầy? Tại sao Thiên Chúa cứ để họ ung du... đọc tiếp ...