Đỉnh cao trong cuộc sống

Trong cuộc sống nếu:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
tương đương với giá trị:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thì :

Làm việc tích cực chỉ là:
H+A+R+D+W+O+R+K =
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.

Kiến thức vẫn chỉ là:
K+N+O+W+L+E+D+G+E =
11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

Hay là may mắn? :
L+U+C+K =
12+21+3+11 = 47%.

Vẫn không phải! Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
Chỉ có thái độ là 100%:
A+T+T+I+T+U+D+E =
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

“Thái độ sống của bạn sẽ quyết định là bạn có trưởng thành hơn hay mãi mãi không thể trưởng thành được, cho dù bạn có già đi.” - Irving Berlin

Tác giả: Khuyết Danh