Skip to main content

Hãy Đồng Hành Trên Facebook

Tình yêu của Chúa là như thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng Ngài đã yêu chúng ta trước và đã gởi Con của Ngài đến làm của lễ xá tội cho chúng ta… (1 Ga 4,10).
Hãy Đồng Hành Trên Facebook