Skip to main content

Thập giá giao hòa

Giữa trời cao và đất thấp vừa được giao hòa. Xin Cha hãy cho hai cánh của cây Thập giá Vươn dài trải rộng đến mội miền của thế giới xa xôi.
Thập giá giao hòa
Giữa trời cao và đất thấp vừa được giao hòa. Xin Cha hãy cho hai cánh của cây Thập giá Vươn dài trải rộng đến mội miền của thế giới xa xôi.

Xin chúc tụng Ngài,lạy Thiên Chúa
Là Cha Đức Giêsu Kitô,Chúa chúng con,
Là Đấng đã ban phúc lành cho chúng con qua
Con Một của Ngài.
Ngài đã dựng cây Thập giá

Giữa trời cao và đất thấp vừa được giao hòa.
Xin Cha hãy cho hai cánh của cây Thập giá
Vươn dài trải rộng đến mội miền của thế giới xa xôi.
Xin ánh sáng của Cha hằng soi dẫn nhân loại,
Và làm cho mọi dân tộc quy tụ về trong Đức Giêsu Kitô.
Xin ngợi khen Ngài đến muôn đời luôn mãi,
Chúc vinh Ngài luôn mãi đến ngàn thu.
Amen.

Joseph Geslineau, trích từ Prier
Trích: Nối Lửa Cho Đời - Phụng vụ
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)