Skip to main content

Chúa là số một

Chúa chính là số một. Khi ta đặt Chúa hàng đầu trước những công việc của ta thì ta càng làm nhiều chừng nào, giá trị chúng càng cao chừng nấy. Ngược lại Chúa càng xa tâm trí ta chừng nào thì công việc ta làm càng ít giá trị chừng nấy.
Chúa là số một
Trong toán học, chúng ta đã biết tầm quan trọng của vị trí con số ”không” trong tương quan với dấu chấm thập phân: số ”một” càng bị nhiều số ”không” ngăn cách nó xa dấu chấm thập phân thì giá trị của nó càng thấp. Thí dụ.000,000,1.

Tuy nhiên nếu số một đứng đầu thì sau đó cáng có nhiều số ”không” chừng nào thì giá trị của nó càng cao chừng nấy. Thí dụ 1,000.000.

  • Chúa chính là số một. Khi ta đặt Chúa hàng đầu trước những công việc của ta thì ta càng làm nhiều chừng nào, giá trị chúng càng cao chừng nấy. Ngược lại Chúa càng xa tâm trí ta chừng nào thì công việc ta làm càng ít giá trị chừng nấy. 

(Frank Mihalic).
+ Hai em bé trong máng cỏ !
+ Người bạn !
+ Tiếng chiên con