Skip to main content

10 điều Đức Phật dạy

Hãy nhớ những lời dạy bảo này khi bạn muốn bình tâm giữa một thế giới có quá nhiều mối bận tâm.
10 điều Đức Phật dạy
Mỗi lời Đức Phật dạy là một bài học cuộc sống quý báu. Hãy cùng đọc, cùng ngẫm 10 điều vô cùng sâu sắc dưới đây.

01. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

02. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.

03. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

04. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

05. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo.

06. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa.

07. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

08. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.

09. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào lợi lộc thì si mê phải động, mà tâm trí thì hắc ám.

10. Oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xa, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù lại càng thêm tăng.


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Bởi vậy, Đức Phật dạy:

  • - Lấy bệnh khổ làm thuốc thần
  • - Lấy hoạn nạn làm giải thoát
  • - Lấy khúc mắc làm niềm vui
  • - Lấy ma quân làm bạn đạo
  • - Lấy khó khăn làm thích thú
  • - Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
  • - Lấy người chống đối làm nơi giao du
  • - Coi sự thi ân như đôi dép bỏ đi
  • - Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
  • - Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh.


Trích sách LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT CHỈ QUY
Trích: Nối Lửa Cho Đời – Tuyển tập số 6
(Lm.Lê Quang Uy DCCT sưu tầm và biên soạn)