Skip to main content

Cần thiết của sự rước Chúa Giêsu Thánh Thể

Ai ăn thịt Ta và uống Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy.
Cần thiết của sự rước Chúa Giêsu Thánh Thể
Thánh Bônaventura khuyến khích:
- “Anh em rước lễ khô khan sao? Anh em hãy cứ rước lễ mà tin tưởng ở lòng thương xót của Chúa. Càng đau yếu, càng cần thầy thuốc.”

Thánh Phanxicô Salêsiô cũng thúc giục:
- “Có hai hạng người phải năng rước lễ: hạng trọn lành và hạng không trọn lành. Hạng trọn lành thì để giữ đức trọn lành, hạng không trọn lành thì để tiến đến bậc trọn lành, chỉ buộc một điều là hết lòng mong ước tiến tới trên đường kính mến Chúa.”

CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
          Tại một nhà thờ ở Tôrinô, Italia, sớm mai nào cũng có một ông đi dự lễ. Ông là một người thợ. Ông đến dự lễ và rước lễ trước khi đi làm.
          - “Nếu tôi không đi rước Chúa - lời ông nói – thì tôi cứ say rượu hoài. Đó là tính xấu tôi mắc từ lâu. Nó làm cho tôi tàn rụi sức khoẻ, sạch hết tiền của và gia đình bất hoà.
          Cách đây sáu tháng, tôi nghe một linh mục giảng rằng muốn từ bỏ tính xấu, phải năng đi rước Chúa. Tôi đã thực hành điều đó và giờ đây, tôi đã thấy mình khác hẳn.
          Lòng tôi được bằng an và gia đình tôi hiện nay là một gia đình nhỏ. Tôi đã kinh nghiệm rồi: nếu hôm qua tôi không hứa mai nay đi rước Chúa thì chắc chắn hôm nay, tôi sẽ say sưa lại. Và nếu hôm nay, tôi không quyết ngày mai đi rước Chúa lại, thì chiều nay, chắc chắn tôi sẽ lại say sưa.”

Sưu tầm