Skip to main content

Đỉnh cao trong cuộc sống

“Thái độ sống của bạn sẽ quyết định là bạn có trưởng thành hơn hay mãi mãi không thể trưởng thành được, cho dù bạn có già đi.”
Đỉnh cao trong cuộc sống
Thái độ sống của bạn sẽ quyết định là bạn có trưởng thành hơn hay mãi mãi không thể trưởng thành được, cho dù bạn có già đi.

Trong cuộc sống nếu:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
tương đương với giá trị:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thì :

Làm việc tích cực chỉ là:
H+A+R+D+W+O+R+K =
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.

Kiến thức vẫn chỉ là:
K+N+O+W+L+E+D+G+E =
11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

Hay là may mắn? :
L+U+C+K =
12+21+3+11 = 47%.

Vẫn không phải! Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
Chỉ có thái độ là 100%:
A+T+T+I+T+U+D+E =
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

“Thái độ sống của bạn sẽ quyết định là bạn có trưởng thành hơn hay mãi mãi không thể trưởng thành được, cho dù bạn có già đi.” - Irving Berlin

Tác giả: Khuyết Danh

+ Những chiếc vé xem xiếc
+ Những thứ cần phải quên