Skip to main content

Những điều bạn phải có

BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để tồn tại, nhưng bạn phải có can đảm để sống.
Những điều bạn phải có
BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để tồn tại, nhưng bạn phải có can đảm để sống.

+ BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để từ bỏ.

+ BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để chắc chắn, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để nghi ngờ.

+ BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để cảm thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để cảm thấy nỗi đau của chính bạn.

+ BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để giấu nỗi buồn của mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để không cần giấu giếm.

+ BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để đứng một mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để dựa vào người khác.

+ BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để tồn tại, nhưng bạn phải có can đảm để sống.

Tác giả: Khuyết Danh

+ Dẫu thế nào đi nữa hãy cứ tiếp tục yêu thương
+ Hãy nhìn lại mình trước tiên, bạn nhé