Những điều bạn phải có

Những điều bạn phải có


  • BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để từ bỏ.

  • BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để chắc chắn, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để nghi ngờ.

  • BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để cảm thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để cảm thấy nỗi đau của chính bạn.

  • BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để giấu nỗi buồn của mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để không cần giấu giếm.

  • BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để đứng một mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để dựa vào người khác.

  • BẠN PHẢI CÓ sức mạnh để tồn tại, nhưng bạn phải có can đảm để sống.


Tác giả: Khuyết Danh