Skip to main content

Chỉ mong...

Chỉ mong tôi chẳng còn gì, Nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong...
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế Người là tất cả của tôi.

Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
Đến với Người trong mọi sự,
Và dâng người tình yêu trong mọi lúc.

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.

Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
Nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
Và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi.
R. Tagore
+
Trích từ: RABBOUNI
120 Lời nguyện của Bạn Trẻ Việt Nam
Nguyễn Cao Siêu, S.J.

+ Các ông là quái vật
+ Chuyến xe cuộc đời