HÃY PHÓ THÁC VÀ HÃY ĐỂ CHO CHÚA

Hôm nay tôi phó thác, và tôi để cho Chúa
điều khiển và hướng dẫn suốt cả cuộc đời tôi.
Vào lúc này, trong những góc tối đen của tâm hồn tôi,
Ánh sáng của Ngài đang bắt đầu chiếu sáng.
Tất cả những ưu tư và lo lắng
mà tôi mang theo từ lâu trong đời
Ngài đã cất khỏi gánh nặng của tôi,
và đã đổ tràn tình yêu trong lòng tôi.
Những rắc rối đã đè nặng trên thân tôi
nay bổng nhiên trở thành nhẹ nhõm
và việc xảy đến là, bắt đầu từ hôm nay
tôi biết tôi có thể làm được tất cả

Nếu bạn thấy đang gặp rắc rối,
Hãy phó thác và hãy để cho Chúa
Ðiều khiển và hướng dẫn cuộc đời của bạn,
và cho dù cuộc đời có bao nhiêu tăm tối
Ánh sáng của Ngài cũng sẽ chiếu sáng xuyên thâu.

+

Let Go and let God

Today I let go and I let God
take charge of this life of mine.
Now in the dark corners of my soul,
His light is beginning to shine.
All of the cares and worries that
I have carried around for so long
He has lifted them from my shoulders,
and filled my heart with love.
Problems that were overwhelming
suddenly seem very small,
and come what may, starting today,
I know I can handle them all.

If you are troubled,
"Let Go and Let God"
take charge of your life for you, and
however dark life's shadows seem,
His light will come shining through.

D.A. Orth
http://catholic.org.tw/vntaiwan/vuctham/letgod.htm