Skip to main content

Lời hay ý đẹp – Sayings

Đời sống là bộ sách có ba cuốn: quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuốn quá khứ đã hoàn tất, để sang một bên.
Lời hay ý đẹp – Sayings
1. Đường về Nước Trời, có Chúa và cũng có anh em.
The Road to Heaven, with God and also brothers.

2. Đời sống là bộ sách có ba cuốn: quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cuốn quá khứ đã hoàn tất, để sang một bên.
Cuốn hiện tại đang soạn thảo mỗi ngày.
Cuốn tương lai niêm phong thật kỹ, chỉ có Chúa mới mở được.
‘Life is a complete set of three books: past, present, and future.
Gone is the past, it is done, and can be set aside.
The present book is currently drafting every day.
The book in future is carefully sealed, and only God can open it.

3. Nhiều người không làm nên việc gì ở đời, vì:
Khi còn trẻ viện cớ quá trẻ.
Khi lớn lên viện cớ quá bận rộn.
Khi đứng tuổi thì quá lo lắng.
Khi về già, viện cớ quá già.
Khi đau ốm viện cớ quá bịnh.
Và đến khi chết thì đã quá trễ.
Many people do not make anything in life, because:
As a young child the excuse was because he/she is too young;
Growing up include excuses of being too busy;
Middle-aged people have too many worries;
As a person grows older, he/she uses old excuses;
When a person is sick, sickness becomes the excuse;
And upon death, the person will realize it is too late.

4. Đừng giận vì mình không thể nào khiến người nào đó trở thành như mình muốn, vì ngay bản thân ta cũng không thể khiến ta trở thành một người như mình ước ao.
Do not be angry because you cannot make someone become as a person you want, because even for yourself, you cannot make yourself become the person you wish.

5. Phục vụ Chúa nên nhớ rằng:
Công tác thật quan trọng, đừng coi thường.
Nhiệm vụ thật khó khăn, đừng thờ ơ.
Cơ hội thật ngắn ngủi, đừng trì hoãn.
Con đường thật là chật, đừng đi quanh co.
Phần thưởng thật quang vinh, đừng ngã lòng.
Those serving God should remember that
Work is important, so do not disregard it.
The tasks are very difficult, so do not be apathetic.
The opportunity is short, so do not delay.
The road is very tight, so do not go around it.
The prize the glorious truth, so do not despair.

6. Đời không đạo, đời không ý nghĩa;
Đạo không đời, đạo cũng viễn vông.
If your life does not have a religion that, then your life does not have meaning;
If your religion is a religion moving away from this world, it is a dream religion.

7. Trên một mộ bia, người ta thấy hàng chữ:
Những gì tôi có, nay thuộc về người khác
Những gì tôi cho đi, nay thuộc về tôi.”
On the tomb stone, someone wrote the words:
What I have, now belongs to another;
What I gave, now belongs to me.

8. Không đức tin, không gì có thể.
Có đức tin, không gì không thể.
Without faith, nothing can be.
With faith, nothing is impossible.

9. Trên một sọ người, người ta thấy hàng chữ:
Tôi trước cũng như anh; anh sau, anh cũng sẽ như tôi.
On a skull of the person, people see the words:
I also liked you before; you follow, and you will also like me.

10. Khởi điểm của sự khôn ngoan là biết kính sợ Thiên Chúa.
The beginning of wisdom is to know and respect the fear of God.

11. Tin Mừng không chọn đất sống;
Tình Yêu không chối bỏ gian nan.
Good News does not choose the land in which to live;
Love does not reject in a hard manner.

12. Theo Trời thì tồn tại; nghịch Trời thì bị diệt vong.
Following God is existence; going against God means people shall perish.

13. Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.
People scheme, but success and failure are in God’s hands.

14. Nghe lời nói thật người khôn ngoan biết ơn, kẻ ngu dại nổi giận.
When hearing the truth, the wise are grateful; but the foolish get angry. 

15. Thiên đàng địa ngục hai bên;
Ai khôn thì nhờ, ai dại thì sa;
Đêm ngày nhớ Chúa là Cha.
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn;
Linh hồn phải giữ linh hồn;
Đến khi lìa xác được lên thiên đàng.
Heaven and Hell are two different sites:
Those who are smart, gain; those who are foolish, fail.
Night and day are times to remember God as Father.
Say a prayer and pray, lest the soul goes to hell.
You have a soul and must keep your soul,
until soul leaves body, and will to go to heaven.

Source: Sưu tầm

+ Hãy cảm ơn cuộc sống
+ Hai con lừa