Skip to main content

Xin ơn tha thứ và cứu thoát

Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.
Xin ơn tha thứ và cứu thoát
Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

Lạy Chúa con nâng hồn lên cùng Chúa.
Lạy Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
Xin Ngài đừng để con tủi nhục,
Đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Chẳng ai trông cậy Chúa,
Mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
Chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà tôi.

Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
Lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
Và bảo ban dạy dỗ,
Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.