Khi Bạn Xao Xuyến, Lo Âu

  • Dưới đây là đoạn văn bản Thánh Kinh có thể giúp bạn tìm thấy ý nghĩa của các biến cố, các hoàn cảnh trong đời thường mà ta gặp phải, từ đó bạn có thể suy niệm và cầu nguyện để khám phá ra tiếng nói của Chúa đang nói gì với ta từ những biến cố hoặc hoàn cảnh ấy.


Khi Bạn Xao Xuyến, Lo Âu, gọi số… Ga 14

(1) Anh em đừng xao xuyến!
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.

(2) Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở;
nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi,
vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.

(3) Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em,
thì Thầy sẽ trở lại
và đem anh em về với Thầy,
để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.

(4) Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi".

(5) Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"

(6) Ðức Giêsu đáp:
"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến với Chúa Cha
mà không qua Thầy.

(7) Nếu anh em biết Thầy,
anh em cũng biết Cha của Thầy.
Ngay từ bây giờ,
anh em biết Người và đã thấy Người".

(8) Ông Philípphê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện".

(9) Ðức Giêsu trả lời:
"Thầy ở với anh em bấy lâu,
thế mà anh Philípphê,
anh chưa biết Thầy ư?
Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.
Sao anh lại nói:
'Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha'?

(10) Anh không tin rằng
Thầy ở trong Chúa Cha
và Chúa Cha ở trong Thầy sao?
Các lời Thầy nói với anh em,
Thầy không tự mình nói ra.
Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy,
chính Người làm những việc của mình.

(11) Anh em hãy tin Thầy:
Thầy ở trong Chúa Cha
và Chúa Cha ở trong Thầy;
bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy.

(12) Thật, Thầy bảo thật anh em,
ai tin vào Thầy,
thì người đó cũng sẽ làm được
những việc Thầy làm.
Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa,
bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

(13) Và bất cứ điều gì
anh em nhân danh Thầy mà xin,
thì Thầy sẽ làm,
để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.

(14) Nếu anh em nhân danh Thầy
mà xin Thầy điều gì,
thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

(15) Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.

(16) Thầy sẽ xin Chúa Cha
và Người sẽ ban cho anh em
một Ðấng Bảo Trợ khác
đến ở với anh em luôn mãi.

(17) Ðó là Thần Khí sự thật,
Ðấng mà thế gian không thể đón nhận,
vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.
Còn anh em biết Người,
vì Người luôn ở giữa anh em
và ở trong anh em.

(18) Thầy sẽ không để anh em mồ côi.
Thầy đến cùng anh em.

(19) Chẳng bao lâu nữa,
thế gian sẽ không thấy Thầy.
Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy,
vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.

(20) Ngày đó, anh em sẽ biết rằng
Thầy ở trong Cha Thầy,
anh em ở trong Thầy,
và Thầy ở trong anh em.

(21) Ai có và giữ các điều răn của Thầy,
người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.
Mà ai yêu mến Thầy,
thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.
Thầy sẽ yêu mến người ấy,
và sẽ tỏ mình ra cho người ấy".

(22) Ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?" (23) Ðức Giêsu đáp:
"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Cha của Thầy và Thầy sẽ đến
và ở lại với người ấy.

(24) Ai không yêu mến Thầy,
thì không giữ lời Thầy.
và lời anh em nghe đây
không phải là của Thầy,
nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy.

(25) Các điều đó, Thầy đã nói với anh em,
đang khi còn ở với anh em,

(26) Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần
Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,
Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều
và sẽ làm cho anh em nhớ lại
mọi điều Thầy đã nói với anh em.

(27) Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.
Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

(28) Anh em đã nghe Thầy bảo:
'Thầy ra đi và đến cùng anh em'.
Nếu anh em yêu mến Thầy,
thì hẳn anh em đã vui mừng
vì Thầy đến cùng Chúa Cha,
bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.

(29) Bây giờ, Thầy nói với anh em
trước khi sự việc xảy ra,
để anh em tin khi sự ấy xảy ra.

(30) Thầy sẽ không còn nói nhiều
với anh em nữa,
bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến.
Ðã hẳn, nó không làm gì được Thầy.

(31) Nhưng chuyện đó xảy ra
là để cho thế gian biết rằng
Thầy yêu mến Chúa Cha
và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.
Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây!"