Skip to main content

Chúa rất xấu hổ

Tôi cùng một anh bạn đi xem hội chợ. Hội Chợ Thế Giới Của Các Tôn Giáo. Vâng, không phải một hội chợ thương mại, mà đây là một hội chợ tôn giáo. Nhưng, sự cạnh tranh không kém kịch liệt, và sự tuyên truyền không kém ầm ĩ.
Chúa rất xấu hổ
Tôi cùng một anh bạn đi xem hội chợ. Hội Chợ Thế Giới Của Các Tôn Giáo. Vâng, không phải một hội chợ thương mại, mà đây là một hội chợ tôn giáo. Nhưng, sự cạnh tranh không kém kịch liệt, và sự tuyên truyền không kém ầm ĩ.

Tại gian hàng Do Thái giáo, chúng tôi được trao cho một tập bướm quảng cáo. Nội dung tập bướm cho biết rằng Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót và dân Do Thái là dân được Thiên Chúa ưu tuyển. Tập bướm nhấn mạnh rằng không có một dân tộc nào khác được tuyển chọn một cách ưu tiên như dân Do Thái.

Đến gian hàng Hồi giáo, chúng tôi khám phá rằng Thiên Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu và Ma-hô-mét là Tiên Tri duy nhất của Ngài. Và người ta đạt được ơn cứu độ nhờ lắng nghe vị tiên tri duy nhất này.

Qua gian hàng Kitô giáo, chúng tôi được biết Thiên Chúa là tình yêu, và không thể có ơn cứu độ bên ngoài Giáo Hội. Bạn hãy theo Giáo Hội, nếu không, bạn sẽ lãnh án phạt đời đời.

Trên đường rời khỏi Hội Chợ, tôi hỏi anh bạn mình:
“Cậu nghĩ gì về Thiên Chúa?” Anh ta trả lời:
“Ngài thật kỳ cục, thật điên khùng và độc ác!”

Về đến nhà, tôi thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, làm sao Ngài chịu đựng được những điều như thế? Ngài không thấy rằng người ta đã xuyên tạc về Ngài hàng bao thế kỷ nay sao?”
Chúa trả lời:
“Đâu phải Ta tổ chức cái Hội Chợ đó! Ta thậm chí xấu hổ không dám đi thăm cái hội Chợ đó nữa là…”

(Anthony de Mello)
Trích từ: Xin Đừng Xa Nhau Nữa
Lê Công Đức tuyển dịch từ: Throw Fire và Proclaiming His Kingdom của John Fuellenbach, S.V.D., và từ : Priesthood Imperiled của Bernard Hãring, C.SS.R.

+ Tìm sự Bình An và Hạnh Phúc
+ Hội chứng Giuđa
+ Tôi không bán Chúa