Skip to main content

Chính bạn định đoạt cho mình lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục

Để cho giáo dân ý thức việc lên thiên đàng hoặc xuống hoả ngục là do trách nhiệm của riêng mình, một linh mục quản xứ kia giảng rằng:
Chính bạn định đoạt cho mình lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục
Để cho giáo dân ý thức việc lên thiên đàng hoặc xuống hoả ngục là do trách nhiệm của riêng mình, một linh mục quản xứ kia giảng rằng:

- “Việc Chúa chọn chúng ta lên thiên đàng hay việc Chúa để cho chúng ta sa xuống hoả ngục là một cuộc bỏ thăm bằng đa số. Có ba nhân vật bỏ thăm:

Chúa, ma quỷ và bạn. Bạn biết rằng Chúa luôn bỏ thăm cho bạn lên thiên đàng. Bạn cũng biết rằng ma quỷ luôn bỏ thăm cho bạn xuống hoả ngục.

Vậy lá thăm của bạn sẽ định đoạt đa số: bỏ thăm thiên đàng, bạn sẽ lên thiên đàng; bỏ thăm hoả ngục, bạn sẽ xuống hoả ngục.”

Sưu tầm
+ Bài thuyết giảng
+ Sao Chúa bỏ rơi con?