Skip to main content

Giữ ngày Chúa nhật

Chúng ta không hiện hữu mà không có ơn Chúa, cũng không thể sống mà không cần đến anh em, vì thế chúng ta phải luôn sống tâm tình biết ơn.
Giữ ngày Chúa nhật
  • Chúng không thể hiện hữu mà không có ơn Chúa, cũng không thể sống mà không cần đến anh em, vì thế chúng ta phải luôn sống tâm tình biết ơn.

Có một người đàn ông khố rách áo ôm được Thiên Chúa cho mười trái táo. Người cho ông ấy ba trái đầu tiên để ăn. Người cho ông ba trái lần hai để đổi lấy chỗ che mưa che nắng. Người cho ba trái lần ba để đổi lấy áo quần. Người cho ông trái táo cuối cùng để ông có cái cho lại Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn đối với chín trái kia.

Người đàn ông đã ăn ba trái táo đầu tiên. Ông đã đổi ba trái lần hai để có chỗ che mưa che nắng. Ông đã đổi ba trái lần ba để lấy áo quần.

Rồi khi nhìn vào trái thứ mười... nó có vẻ lớn hơn và ngon ngọt hơn những trái khác. Ông biết Thiên Chúa đã cho ông quả thứ mười để ông có thể trả lại cho Người lòng biết on đối với chín trái kia. Nhưng ông lý luận rằng Thiên Chúa có mọi trái táo khác trên thế gian, và đây là một trái táo rất đặc biệt...

Vì thế, người đàn ông này đã ăn luôn trái táo thứ mười.

Và ông đã trả lại cho Thiên Chúa cái hạt.

Lời Khuyên:
  • Chúng ta không hiện hữu mà không có ơn Chúa, cũng không thể sống mà không cần đến anh em, vì thế chúng ta phải luôn sống tâm tình biết ơn.
  • Người có tư cách là người luôn biết thể hiện lòng biết ơn, luôn trân trọng những ơn huệ Chúa ban và những gì anh em đã làm cho cuộc đời mình.

Sưu tầm.
+ Tìm sự Bình An và Hạnh Phúc
+ Hội chứng Giuđa
+ Tôi không bán Chúa