Skip to main content

Số phận của những kẻ Chúa chọn

“Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,18-19).
Số phận của những kẻ Chúa chọn
Có lẽ không một dân tộc nào bị bách hại nhiều và dữ dội như dân Do Thái, và một trong những cuộc bách hại khủng khiếp nhất của thế kỷ 20 là cuộc bách hại dưới thời Đức Quốc Xã. Hàng triệu người Do Thái bị dồn vào các trại tập trung, bị hành hạ tàn nhẫn, bị chết đói chết khát, hoặc bị xua vào lò sát sinh, hay bị đẩy xuống những hố chôn sống tập thể.

Gôn-tanh (Goldstein) là một trong những người sống sót trong trại tập trung của Đức Quốc Xã. Có lần ông bị hành hạ quá mức đến nỗi dường như không thể chịu đựng nổi được nữa, ông cầu nguyện :
- Lạy Chúa, phải chăng dân Do Thái là dân riêng được Chúa tuyển chọn không ?

Và ông nghe như có tiếng từ thâm tâm phán :
- Phải Gôn-tanh, dân Do Thái chính là dân tộc mà Ta tuyển chọn làm dân riêng Ta.

Ông Gôn-tanh liền thưa :
- Như vậy đủ rồi, lạy Chúa. Có lẽ bây giờ Chúa nên chọn một dân tộc khác làm dân riêng thì hơn !

  • Những kẻ Chúa yêu và trung thành với Ngài thường bị thế gian bách hại và bạc đãi như lời Chúa Giê-su phán: “Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,18-19).

Trích từ: Truyện hay ý đẹp
Lm.Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS
+ Bài thuyết giảng
+ Sao Chúa bỏ rơi con?