Skip to main content

Sống màu nhiệm Giáng Sinh

Ánh quang của mầu nhiệm Giáng Sinh phải thật sự soi dẫn toàn bộ cuộc hành trình hướng lên của một đời sống Ki-tô hữu đích thực.
Sống màu nhiệm Giáng Sinh
Ánh quang của mầu nhiệm Giáng Sinh phải thật sự soi dẫn toàn bộ cuộc hành trình hướng lên của một đời sống Ki-tô hữu đích thực.

Lễ Giáng Sinh là ánh sáng bừng lên trong đêm tối, một ánh sáng không bao giờ tắt lịm. Đó là một Lễ Thánh luôn ngự trị và nâng đỡ đời sống thiêng liêng của chúng ta. Mầu nhiệm này quá súc tích và phong phú đến nỗi chúng ta phải sống và chiêm niệm trong suốt cuộc đời.

Lễ Giáng Sinh như một giòng suối suy tư sống động, lưu lại và tất yếu phải lưu lại như một ngày không bao giờ qua đi, cứ tiếp nối mãi, ngày lại ngày dàn trải nguồn ánh quang nhiệm mầu...

Để Lễ Giáng Sinh trở nên một thứ máng có thể chuyển hồng ân từ Thiên Chúa và chiếu rọi ánh sáng vào cõi tâm sâu kín của mỗi người, chúng ta không nên chỉ gói ghém trong một cuộc lễ cử hành long trọng xong rồi thôi !

Máng Cỏ Nhập Thể không chỉ giới hạn vào việc soi dẫn cho chúng ta về một bài học nhất thời và chóng qua. Máng Cỏ còn phản ánh một đời sống diễn đạt theo lời mời gọi của Tin Mừng. Mầu nhiệm này hàm chứa một nội dung sâu kín, chỉ có thể tỏ hiện cho những ai thao thức kiếm tìm...

Chúng ta nhớ đến Đức Ma-ri-a, Mẹ đã dành trọn tâm hồn để suy đi gẫm lại những điều đã xảy ra nơi Mẹ và quanh Mẹ. Ánh quang của mầu nhiệm Giáng Sinh phải thật sự soi dẫn toàn bộ cuộc hành trình hướng lên của một đời sống Ki-tô hữu đích thực...

V. NICOLIER, nữ trợ tá tông đồ. https://vntaiwan.catholic.org.tw/gospelnet3/91gospel.htm

Chúng ta được sinh ra cũng là một màu nhiệm
Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh