Skip to main content

Cái gì ngăn trở bạn thấy Chúa ?

Nhiều kẻ chỉ dùng đôi mắt của mình để thấy tiền bạc, vì thế, họ không còn thấy Chúa, không còn thấy lề luật của Ngài, không còn thấy ân sủng của Ngài.
Cái gì ngăn trở bạn thấy Chúa ?
  • “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15).

Ngày kia, Đức Hồng Y Wiseman tiếp một người bạn đang còn ở ngoài Đạo Công giáo.
Hai người bàn luận lâu giờ về các điều trong Đạo.

Thấy bạn mình vẫn còn cứng lòng, đức hồng y liền lấy một tờ giấy trắng, viết lên đó một tiếng, rồi lấy một đồng bạc che lại.

Cái gì ngăn trở bạn thấy Chúa
- “Bạn thấy gì đây?”
- “Tôi thấy một đồng bạc.”
- “Bạn có thấy gì khác nữa không?”
- “Không.”

Đức hồng y liền cất đồng bạc đi và hỏi:
- “Bây giờ, bạn thấy gì?”
- “Tôi thấy: “Chúa”.
- “Vậy lúc nãy, có cái gì đã làm cho bạn không thấy Chúa?”

Ông bạn luýnh quýnh, không biết trả lời làm sao.

  • Nhiều kẻ chỉ dùng đôi mắt của mình để thấy tiền bạc, vì thế, họ không còn thấy Chúa, không còn thấy lề luật của Ngài, không còn thấy ân sủng của Ngài.

Sưu tầm.