Skip to main content

Đạo Chúa không phải là đạo ráng

Đức tin trong đạo Chúa là đức tin thực tiễn, chứ không phải tin theo người khác không phải chỉ tin vì cha mẹ tin, anh em tin hay bạn bè tin.
Đạo Chúa không phải là đạo ráng
Đức tin trong đạo Chúa là đức tin thực tiễn, chứ không phải tin theo người khác không phải chỉ tin vì cha mẹ tin, anh em tin hay bạn bè tin.

Một con lừa trong làng nọ nổi tiếng là mạnh, chạy nhanh không con lừa nào bì kịp. Nó rất hãnh diện về tài năng của nó. Một ngày kia, nó cùng chủ đi trên đường làng, bỗng thấy một con vật lạ chạy lướt qua mặt nó cách dễ dàng. Con lừa tức quá ráng sức chạy theo con vật lạ.

Nhưng nó đâu biết rằng “con vật lạ” đó là chiếc xe hơi. Lần đầu tiên trong đời nó thấy xe hơi nên không biết tưởng là một con vật lạ nào khác dám phá kỷ lục của mình, nên nó có gắng đuổi theo. Có lúc nhằm đường ổ gà, xe hơi chạy chậm lại, con lừa qua mặt, nhưng sau đó thì chiếc xe vẫn vượt qua nó cách dễ dàng. Nó cố hết sức chạy theo đến một lúc thì vì mang nặng, vì mệt, vì ráng sức, nó đứt ruột mà chết.

Nhiều người tin theo một tôn giáo vì thấy những phương thức tập luyện, tu hành của tôn giáo đó, họ thuộc về “đạo ráng”. Ráng làm việc này, ráng làm việc kia để tiến thêm trên đường tu. Đạo Chúa không phải là “đạo ráng” , đạo cố gắng, nhưng là “đạo đức tin”. Tuy nhiên, đức tin trong đạo Chúa là đức tin thực tiễn, chứ không phải tin theo người khác không phải chỉ tin vì cha mẹ tin, anh em tin hay bạn bè tin.

Tác giả: Khuyết Danh