Skip to main content

Xin dạy con biết...

Biết tin tưởng Ngài luôn luôn có mặt, Biết gặp Ngài trong kinh nguyện của con...
Xin dạy con biết...
Xin dạy con biết ... Biết tin tưởng Ngài luôn luôn có mặt, Biết gặp Ngài trong kinh nguyện của con...

Ôi Giê-su, Thầy và Anh chí thánh,
Con hợp lời với những kẻ con thương:
Xin dạy con biết sống mỗi dặm đường,
Biết chia sẻ, biết cho đi như Chúa,
Biết đối diện với nhọc nhằn đau khổ,
Biết kiên gan đón nhận mỗi một ngày,
Biết mỉm cười khi gặp phải đắng cay,
Biết bước tới khi con hòng kiệt sức,
Biết cười vang khi tim con muốn khóc,
Biết vững vàng khi con phải chia ly,
Biết yêu thương khi con chẳng còn gì.
Biết thứ tha khi lòng con muốn ghét,
Biết tin tưởng Ngài luôn luôn có mặt,
Biết gặp Ngài trong kinh nguyện của con...

Nguyên tác “It takes a lifetime” của RUTH MOYER GILMOUR
Bản dịch của TRẦN DUY NHIÊN

Trích từ: Nối Lửa Cho Đời
(Lm.Lê Quang Uy DCCT
Sưu tầm và biên soạn)