Skip to main content

Hôm Nay…

Hôm Nay là của bạn, hãy giữ những niềm vui và luôn hạnh phúc, và hãy giữ những buồn phiền và luôn tự chủ.
Hôm Nay…
Hôm Nay là của bạn, hãy giữ những niềm vui và luôn hạnh phúc, và hãy giữ những buồn phiền và luôn tự chủ.

Điều quý nhất mà bạn có:
Hôm Nay, dẫu rằng nó bị kẹp giữa Hôm Qua và Ngày Mai.

Chính Hôm Nay, bạn có thể được hạnh phúc,
chứ không phải Hôm Qua hay Ngày Mai.

Hôm Qua không còn nữa,
và Ngày Mai thì chưa tới.

Hầu hết các bực bội của chúng ta là
tàn dư của Hôm Qua hay là vay mượn ở Ngày Mai.

Hãy giữ cho ngày Hôm Nay của bạn trong sáng,

Hãy nhất định tận hưởng cho bằng được,
thức ăn, công việc, sự thảnh thơi của bạn trong ngày Hôm Nay.

Ngày Hôm Nay thuộc về bạn, nó đã được trao cho bạn.

Tất cả những ngày Hôm Qua đã hết
và tất cả những Ngày Mai chưa đến.

Hôm Nay là của bạn, hãy giữ những niềm vui và luôn hạnh phúc,
và hãy giữ những buồn phiền và luôn tự chủ.

Hãy dùng nó để đến lúc đời đã xế chiều, bạn có thể nói:
Tôi đã sống và đã yêu, Hôm Nay !

Tác giả: khuyết danh