Skip to main content

Mong chẳng còn gì

Để con chỉ biết yêu, Yêu một mình Ngài trọn đời con, Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.
Mong chẳng còn gì
Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con, con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.

“Chỉ mong Ngài lấy đi
Mong chẳng còn gì thuộc về con,
Mong chẳng còn gì là của con,
Để con được trắng tay,
Con chỉ còn Ngài để giữ lấy,
Con được chọn Chúa mãi là của con.

Chỉ mong Ngài xóa đi,
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu,
Mong chẳng còn gì ràng buộc con,
Để con được ngước lên,
Con tìm được Ngài là chân lý,
Con được cùng Chúa đồng hành luôn.

Chỉ mong Ngài cất đi,
Mong chẳng còn gì để nắm giữ,
Mong chẳng còn gì mà tự tôn,
Để con chỉ biết yêu,
Yêu một mình Ngài trọn đời con,
Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.”

(“Mong Chẳng Còn Gì” của Tagore (Lê Quang dịch),
trong sách Lời Kinh Đẹp Nhất Thiên Niên Kỷ, trang 20)