CHỈ CÓ THIÊN CHÚA


  • 1- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Tin
Nhưng bạn có thể là chứng nhân của đức Tin

  • 2- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Cậy
Nhưng bạn có thể mang tin tưởng đến cho tha nhân

  • 3- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Ái
Nhưng bạn có thể chỉ cho người khác biết bạn phải yêu thế nào.

  • 4- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban bình An
Nhưng bạn có thể gieo rắc sự hiệp nhất


  • 5- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh
Nhưng bạn có thể ở bên cạnh để nâng đỡ người thất vọng.

  • 6- Chỉ có Thiên Chúa là đường đi
Nhưng bạn có thể chỉ con đường ấy cho anh chị em

  • 7- Chỉ có Thiên Chúa là ánh sáng
Nhưng bạn có thể làm ánh sáng đó toả rạng trước mặt tha nhân

  • 8- Chỉ có Thiên Chúa là sự sống
Nhưng bạn có thể truyền cho người khác ý chí muốn sống.

  • 9- Chỉ có Thiên Chúa làm được những điều dường như không thể được,
Nhưng bạn có thể làm những điều có thể được;

  • 10- Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng tự hữu
Nhưng Ngài muốn nhờ vào bạn


Tác giả: Khuyết Danh

Bài thú vị khác :