Skip to main content

Ai giống Ngài?

Ai giống Ngài, lạy Chúa Giêsu dịu ngọt?
Ai giống Ngài?
Ai giống Ngài, lạy Chúa Giêsu dịu ngọt?

Chúa là ánh sáng cho những tâm hồn đang sống trong tối tăm.
Chúa là sự sống cho những những tâm khô cằn.
Chúa là Đấng Cứu Độ cho những ai đang bị giam tù trong tội lỗi.

Chúa là vinh quang cho những ai biết từ bỏ mình.
Chúa là đấng phù trợ cho những ai khiếp đảm vì sợ hãi.
Chúa là lối dẫn dắt cho những ai đi trong lầm lạc.

Chúa là bình an cho những ai đang sống trong rối loạn.
Chúa là nhà lãnh đạo cho những ai khát khao được dẫn lối.
Chúa là mục tử cho những ai muốn tìm kiếm chân lý.


Xin dùng con theo ý Chúa
+ Không được nhậm lời còn tốt hơn là được mà không đúng lúc.