Skip to main content

Cầu Nguyện

Thiên Chúa luôn luôn muốn giúp đỡ bạn với những gì bạn cần. Ngài luôn luôn chờ đợi bạn nơi Nhà Tạm! Hãy đến với Ngài! Hãy xin thì sẽ được! Thiên Chúa muốn chúc lành cho tất cả mọi người!
Cầu Nguyện