Skip to main content

Mùa Vọng

Lạy Chúa Tể muôn loài, xin hướng dẫn con tham gia vào những việc Ngài làm và Ngài chúc lành, xin giúp con dùng chính cuộc đời con và sự ảnh hưởng của con để thực hiện những điều thiện hảo nhân danh Ngài. Amen.