Skip to main content

Như Lòng Chúa Khoan Dung

Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta, và Người mời gọi chúng ta đừng bao giờ thất vọng về mình. Mỗi thành công là dịp để chúng ta cảm tạ chúc tụng Chúa. Mỗi thất bại là khởi đầu cho nguồn ơn dồi dào hơn.