Skip to main content

Sống theo đúng mục đích

Điều gì vừa xảy đến cho tôi mà nay tôi mới biết đó là một thử nghiệm của Thiên Chúa? Điều lớn lao nhất Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi là gì?