Skip to main content

Tất Cả Là Hồng Ân

Xin cho con được nhận chìm và tan biến trong đại dương tình yêu bao la của Chúa, hôm nay và mãi mãi. Amen.