Skip to main content

Xác tín

Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá Giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.