Skip to main content

Xác tín

Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá Giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.
Xác tín