Skip to main content

Vòng tròn có Chúa

Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá Giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.
Vòng tròn có Chúa
Lạy Chúa Giêsu, Chúng con thích có Chúa đứng chung một vòng tròn Với tất cả loài người chúng con, Nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao.

Lạy Chúa Giêsu,
Lúc đầu, chúng con chỉ muốn cầm tay nhau
Để làm thành một vòng tròn khép kín.
Sau đó chúng con hiểu rằng: cần phải buông tay nhau,
Để nhận những người bạn mới,
Để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng,
Và trái tim được lớn lên mãi.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con biết rằng: cần phải nối vòng tay lớn
Xuyên qua các đại dương và lục địa của thế giới,
Vòng tay người nối với người,
Vòng tay con người nối với Tạo Hoá.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con thích có Chúa đứng chung một vòng tròn
Với tất cả loài người chúng con,
Nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao.

Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá
Giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.

Trích từ tuyển tập Rabbouni
Trích: Nối Lửa Cho Đời - Xác tín
(Lm.Lê Quang Uy DCCT Sưu tầm và biên soạn)
* Tiêu đề bài viết do người đăng bài đặt

+ Hãy thắp lên một que diêm
Trò chơi hòa bình
Hai biển hồ
Chiếc bong bóng bay