KHI ĐỨC TIN CẦN KHUẤY ĐỘNG

KHI ĐỨC TIN CẦN KHUẤY ĐỘNG

  • Dưới đây  là đoạn văn bản Thánh Kinh có thể giúp bạn tìm thấy ý nghĩa của các biến cố, các hoàn cảnh trong đời thường mà ta gặp phải, từ đó bạn có thể suy niệm và cầu nguyện để khám phá ra tiếng nói của Chúa đang nói gì với ta từ những biến cố hoặc hoàn cảnh ấy. 

KHI ĐỨC TIN CẦN KHUẤY ĐỘNG (Thánh Vịnh 027)

Gần bên Yavê không hãi sợ

1 Của Ðavít.
Yavê là ánh sáng và sức tế độ cho tôi,
nào tôi phải sợ ai?
Yavê làm đồn trú cho kiếp sinh tôi,
nào tôi phải khiếp vì ai?

2 Khi phường ác nhân xông lại hại tôi, định ăn thịt tôi,
kẻ địch người thù, chúng đều trượt ngã lăn nhào.

3 Cho đi đạo binh dàn trận đánh tôi, lòng tôi không rợn,
cho đi thiên hạ dấy lên giao chiến với tôi
lúc đó tôi vẫn một niềm cậy trông.

4 Cùng Yavê tôi chỉ xin có một điều,
điều tôi khắc khoải, là được ở trong nhà Yavê
suốt mọi ngày đời tôi.
Hầu được cung chiêm Yavê dịu hiền,
và chăm lo cho điện thờ Người.

5 Vì trong nhà tạm của Người,
Người che chở tôi vào ngày hoạn nạn.
Dưới trướng của Người, Người giấu tôi một nơi kín ẩn,
trên tảng đá Người nhắc tôi lên.

6 Và ngay lúc này, đầu tôi nhắc cao,
áp đảo kẻ thù bao quanh:
Trong nhà tạm Người tôi sẽ tế lễ, lễ tế hò reo.
Tôi sẽ đàn ca xướng hát Yavê!

7 Lạy Yavê, xin nghe tiếng tôi kêu,
xin dủ thương, xin đáp lại lời tôi!

8 Về Người, lòng tôi những nói: Hãy tìm nhan Người!
Nhan Người, lạy Yavê, tôi tìm kiếm!

9 Xin đừng lánh mặt khỏi tôi,
xin chớ thịnh nộ hất hủi tôi tớ Người,
sức hộ vực tôi chính là Người.
Xin chớ ruồng rẫy, xin chớ khước từ,
hỡi thần linh tế độ cho tôi.

10 Dầu cha mẹ từ bỏ tôi,
còn có Yavê tiếp rước tôi.

11 Xin chỉ cho tôi đường lối của Người, lạy Yavê,
xin dẫn tôi theo nẻo đi bằng phẳng, vì có kẻ rình hại tôi.

12 Xin đừng thí bỏ tôi theo sở thích địch thù,
vì lũ chứng gian dấy lên hại tôi,
hồng hộc sát khí.

13 Phải, tôi tin, tôi sẽ được thấy lòng tử hậu Yavê,
nơi dương gian người sống!

14 Hãy trông cậy Yavê, hãy can đảm,
lòng hãy kiên cường! Hãy trông cậy vào Yavê!