Skip to main content

Chúng ta là những ông Ximong

Vì thế, lúc đó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mỗi một người chúng ta được những ơn lớn lao để chúng ta được mạnh mẽ, chịu đựng và phó thác, hầu chúng ta được nói như Chúa xưa: “Lạy Cha, xin theo ý Cha, chứ đừng theo ý con.”
Chúng ta là những ông Ximong
Khi vác thập giá lên Núi Sọ, Chúa Giêsu được ông Ximong giúp vác.

Khi được ông Ximong giúp vác, Chúa Giêsu nghĩ đến tất cả chúng ta sau nầy sẽ giúp Chúa vác thánh giá của Ngài bằng cách vác thánh giá hằng ngày của mình.

Vì thế, lúc đó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mỗi một người chúng ta được những ơn lớn lao để chúng ta được mạnh mẽ, chịu đựng và phó thác, hầu chúng ta được nói như Chúa xưa: “Lạy Cha, xin theo ý Cha, chứ đừng theo ý con.”

Sưu tầm.
+ Thử so sánh về những gì mà Bạn nói với những gì mà Thiên Chúa nói xem sao?
+ Khi con nhìn lên