Skip to main content

Ai dựng lên Ma Quỷ

Người có tội cũng vậy: chính họ muốn phạm tội để trở thành người có tội, người phản nghịch lại với Chúa.
Ai dựng lên Ma Quỷ
Các em đang học giáo lý, được hỏi:

- “Ai dựng nên ma quỷ?”

Không em học giáo lý nào dám trả lời: làm sao mà Chúa dựng nên ma quỷ được?

Bỗng một em phá vỡ bầu không khí thinh lặng bằng câu trả lời sau đây:

- “Thưa, Thiên Chúa đã dựng nên thiên thần, và chính thiên thần đã tự mình muốn trở thành ma quỷ.”

Người có tội cũng vậy: chính họ muốn phạm tội để trở thành người có tội, người phản nghịch lại với Chúa.

Sưu tầm.
+ Lẽ nào ta giống... con ếch
+ Đứng trên hòm tiền
+ Tại sao người ta lại... ?