Skip to main content

Gương đức tin của Đức Mẹ

Đức tin của Đức Mẹ không hề lay chuyển khi sinh con quá túng thiếu và khổ cực trong hang đá, cũng như khi nhìn thấy con chết tất tưởi trên thập giá.
Gương đức tin của Đức Mẹ
Đức Mẹ luôn sống trong một đức tin thẳm sâu. Ngài luôn nhìn thấy mọi sự xảy ra trong đời mình dưới ánh sáng đức tin.

Đức tin là nhân đức nổi bật nhất trong đời sống của Đức Mẹ.

Bà thánh Isave đã lớn tiếng ngợi khen Đức Mẹ: Phước cho Bà vì bà đã tin.

Giáo Hội tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ của các tín hữu, Mẹ của các kẻ tin.

Thánh phụ Augustinô quả quyết: chính đức tin đã làm cho Đức Mẹ sinh ra Đấng Cứu Thế.

Đức Mẹ luôn sống trong một đức tin thẳm sâu. Ngài luôn nhìn thấy mọi sự xảy ra trong đời mình dưới ánh sáng đức tin.

Thiên Chúa tin vào Đức Mẹ nên đã sai thiên thần Gabirie mang tin đến cho Ngài. Về phần mình, Đức Mẹ cũng tin vào Thiên Chúa nên đã cúi đầu vâng phục Lời Chúa, mặc dầu Lời Chúa phán ra quá lạ lùng và không thể nào thực hiện được theo sức loài người. Dầu vậy, Đức Mẹ vẫn nhắm mắt tin vào Thiên Chúa với tất cả mọi sự mạo hiểm, mọi điều nguy biến, mọi nỗi đớn đau trong cuộc đời.

Đức tin của Đức Mẹ không hề lay chuyển khi sinh con quá túng thiếu và khổ cực trong hang đá, cũng như khi nhìn thấy con chết tất tưởi trên thập giá.

Sưu tầm.