Skip to main content

Người mà Thầy yêu

Không phải tình yêu bất toàn của chúng ta dành cho Thiên Chúa, nhưng chính nhờ tình yêu vĩ đại của Người mang lại sức mạnh cho chúng ta.
Người mà Thầy yêu
Một người tốt lành nhân hậu bị lâm bệnh nặng, các bạn đến an ủi ông. Họ nhớ lại những nghĩa cử cao đẹp và sự ân cần quan tâm của ông dành cho mọi người. Một người bạn cầu nguyện:

“Lạy Chúa, Chúa biết rõ người tôi tớ trung thành của Chúa đây rất kính yêu Ngài”.

Nghe thấy lời cầu nguyện này, bệnh nhân liền kêu lên: “Tôi xin các anh đừng cầu nguyện như vậy. khi ông Lagiarô bị lâm bệnh nặng, hai người chị của ông là Maria và Matta không nói: “Thưa Thầy, người yêu Thầy đang đau nặng”, nhưng hai bà nói: “Thưa Thầy, người mà Thầy yêu đang đau nặng”.

  • Không phải tình yêu bất toàn của chúng ta dành cho Thiên Chúa, nhưng chính nhờ tình yêu vĩ đại của Người mang lại sức mạnh cho chúng ta.

Sưu tầm.
+ Tha nhân không là hỏa ngục
+ Thinh lặng: ý nghĩa hay vô nghĩa ?