Skip to main content

Đầu tóc giả

Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, và mời gọi con người hãy hồi tâm thật lòng thống hối, và cộng tác với ơn thánh Ngài ban mà canh tân đời sống mình.
Đầu tóc giả
Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, và mời gọi con người hãy hồi tâm thật lòng thống hối, và cộng tác với ơn thánh Ngài ban mà canh tân đời sống mình.

Vlasdashir Kukashirv hết sức thất vọng về chính mình, vì đã sa ngã phạm tội mà ông đã dốc lòng chừa cả trăm lần rồi. Lần này ông nhất quyết phạt mình như sau: Cứ mỗi lần phạm tội, thì ông sẽ nhổ bỏ đi mười sợi tóc trên đầu. Và chừng nào trên đầu không còn tóc nữa, thì hình phạt cuối cùng sẽ là giết chết chính mình.
       Chỉ một tháng sau là đầu của Vlasdashir đã gần như bị trọc. Nhưng ông vẫn nhất quyết thi hành hình phạt. Và một tháng sau nữa ông hoàn toàn bị trọc đầu.
       Nhìn vào gương thấy đầu không còn tóc nữa, Vlasdashir tuyệt vọng nói thầm: ngày kết thúc cuộc đời tôi đã đến. Tôi không còn cách nào để tránh đừng phạm tội, hơn là kết liễu cuộc sống mình trên trần gian này.
       Nói xong, ông đưa tay cầm lấy khẩu súng lục được chuẩn bị để sẵn trong hộc bàn, và định bắn vào đầu, thì bỗng một thiên thần hiện ra trao cho ông một gói quà và nói: Vlasdashir, khoan đã. Ðừng kết liễu đời mình như vậy.

- Nhưng tôi đã thề là sẽ kết thúc đời sống mình, khi không còn sợi tóc nào trên đầu.

- Thiên Chúa thì không đồng ý, nên Ngài sai tôi mang đến cho ông món quà này. Hãy mở ra xem đi.

Vlasdashir vội mở ra và ngạc nhiên nhìn món quà Thiên Chúa trao cho: Ðó là một đầu tóc giả. Và Vlasdashir đã hiểu ngụ ý của Thiên Chúa.

* * *

Chúng ta có thể gặp trường hợp của Vlasdashir, tuyệt vọng về chính mình, vì những tội lỗi, những điều xấu mình muốn tránh chừa mà không được. Nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ bỏ rơi và thất vọng về chính ta.
       Mục đích cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô Con Một Ngài trên trần gian, và mục đích của cơ cấu bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập và để lại cho Giáo Hội, không nhằm đến điều gì khác hơn là để tha thứ những lỗi lầm của con người và ban ơn thánh giúp con người chiến đấu với tội lỗi, canh tân đời sống.
       Dù đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang, nhưng Chúa Giêsu vẫn hàng luôn cầu bàu cho chúng ta những tội nhân, như lời tác giả thư I Gioan, chương l, câu 8 đến chương 2, câu 2, như sau: "Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta không phạm tội, thì chúng ta coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, và lời của Chúa không ở trong chúng ta. Hỡi anh chị em, là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Ðấng Bảo Trợ trước mặt Thiên Chúa Cha: đó là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng công chính. Chính Chúa Giêsu là của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi cả thế gian nữa."

Ðầu tóc giả
Thật không có lời nào rõ ràng hơn. Không có giải pháp nào khác để giúp con người phàm trần chúng ta chiến đấu và thắng vượt những tật xấu, những tội lỗi của chính mình, ngoài giải pháp Thiên Chúa đã thực hiện và đề ra cho con người: Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, và mời gọi con người hãy hồi tâm thật lòng thống hối, và cộng tác với ơn thánh Ngài ban mà canh tân đời sống mình.
       Vlasdashir có thiện chí muốn canh tân, nhưng đã rơi vào tuyệt vọng vì ông đã chiến đấu với chính mình những tội lỗi của mình, bằng sức riêng. Mười sợi tóc mà ông nhổ đi khỏi đầu mỗi lần phạm tội không thể nào so sánh được với chính hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá để đền bù tội lỗi và ban ơn cứu rỗi cho con người.
       Và ngược lại, con người cũng không được có thái độ thụ động, ỷ lại vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô mà thôi.
       Sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người để chiến đấu chống lại sự dữ, tội lỗi, là điều Thiên Chúa đề nghị, vì Ngài không thể cứu rỗi con người, nếu con người không muốn.

Lạy Chúa, là Ðấng nhân từ vô cùng, không muốn cho các tội nhân phải chết, nhưng ăn năn thống hối và được sống, sống an vui, hạnh phúc. Xin thương tha thứ những tội lỗi con đã phạm, và ban ơn giúp con sức mạnh canh tân đời sống mình. Amen.

Manila, Philippines
Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau5/5phut002.htm

Khi con nhìn lên

Xin cho con khi nhìn lên Chúa. Biết ăn năn sám hối tội mình. Biết yêu đời với cả trái tim. Để xứng nhận ơn Ngài trên Thập giá. đọc tiếp...