Skip to main content

9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời

8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhất ? - Khuyên bảo. 9. – Trong các việc, việc nào khó nhất ? - Tự biết mình.
9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời
Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates - nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:

1. - Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhất ?
- Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.

2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhất ?
- Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.

3. – Trong các vật, vật nào lớn nhất ?
- Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.

4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhất ?
- Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.

5. – Trong các vật, vật nào tốt nhất ?
- Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.

6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhất ?
- Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.

7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhất ?
- Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhất.

8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhất ?
- Khuyên bảo.

9. – Trong các việc, việc nào khó nhất ?
- Tự biết mình.

Tác giả: Khuyết Danh

+ Ganh tị
+ Bạn bè