Skip to main content

Sức mạnh và cam đảm

Điều quan trọng không phải những gì bạn đạt được mà sau tất cả những đeo đuổi của cuộc đời, bạn trở thành ai?
Sức mạnh và cam đảm
Điều quan trọng không phải những gì bạn đạt được, mà sau tất cả những đeo đuổi của cuộc đời, bạn trở thành ai?

💗💗💗 Bạn phải có SỨC MẠNH để chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để từ bỏ.

💗💗💗 Bạn phải có SỨC MẠNH để chắc chắn, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để nghi ngờ.

💗💗💗 Bạn phải có SỨC MẠNH để cảm thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để cảm thấy nỗi đau của chính bạn.

💗💗💗 Bạn phải có SỨC MẠNH để giấu nỗi buồn của mình, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để không cần giấu giếm.

💗💗💗 Bạn phải có SỨC MẠNH để đứng một mình, nhưng đôi khi bạn phải có CAM ĐẢM để dựa vào người khác.

💗💗💗 Bạn phải có SỨC MẠNH để tồn tại, nhưng bạn phải có CAM ĐẢM để sống.

Tác giả: Khuyết Danh

+ Bài học về tình bạn
+ Hạnh phúc vô biên