Skip to main content

Đến lượt bạn

Nếu bạn cũng hành động không chỉ với những từ ngữ và hứa hẹn nhưng dám liều mình trên tất cả những điều dệt nên cuộc sống hàng ngày.
A - A+
Đến lượt bạn
Nếu bạn cũng hành động không chỉ với những từ ngữ và hứa hẹn nhưng dám liều mình trên tất cả những điều dệt nên cuộc sống hàng ngày.

Nếu bạn cũng lên đường.
Thế giới đang cần bạn, bạn biết đấy,
Đừng nói rằng đấy là việc của những cha xứ,
đấy cũng là việc của bạn, bạn được mời gọi.
Ngày lễ rửa tội của bạn, Hội Thánh đã nói với bạn rằng :
"Từ đây, con là tư tế, tiên tri và vương đế ".

Nếu bạn cũng nói:
Có thật nhiều người trò chuyện
có quá nhiều những từ ngữ vô ích
làm nhiễu loạn báo chí, truyền hình,
và mọi quảng cáo náo động.
Dầu vậy, người ta vẫn cần lời nói,
vậy thì, bạn đừng ngại nói.

Nếu bạn cũng hành động
không chỉ với những từ ngữ và hứa hẹn
nhưng dám liều mình
trên tất cả những điều dệt nên cuộc sống hàng ngày.
Lúc đó, có thể có điều gì đó sẽ thay đổi.
Khi có ai đó hành động trên thế giới,
những người khác buộc lòng phải đổi chỗ.
Hãy ra đi và hành động .