Skip to main content

Facebook Fanpage Thiên Chúa Là Tình Yêu

“Tình yêu của Chúa là như thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng Ngài đã yêu chúng ta trước và đã gởi Con của Ngài đến làm của lễ xá tội cho chúng ta…” (1 Ga 4,10).
Facebook Fanpage Thiên Chúa Là Tình Yêu