Skip to main content

Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết

Vâng, chính Con Thiên Chúa đã vì Yêu Thương nhân loại mà Hy Sinh Chịu Chết, và Chết một cách nhục nhã trên Thập Giá, để cho loài người được sống và sống muôn đời.