Skip to main content

Những sở hữu vật chất

Hãy sống làm sao để: "Khi chào đời ta cất tiếng khóc, lúc lìa đời cười mỉm nụ an nhiên"
Những sở hữu vật chất
Hãy sống làm sao để: "Khi chào đời ta cất tiếng khóc, lúc lìa đời cười mỉm nụ an nhiên"

  • Hãy sống làm sao để: "Khi chào đời ta cất tiếng khóc, lúc lìa đời cười mỉm nụ an nhiên".

Có một câu chuyện về cuộc đối thoại giữa một người thanh niên trẻ, nhiều tham vọng và một cụ già hiểu đời như sau:

Người thanh niên nên nói:
"Cháu sẽ học nghề thương mại"
Cụ già nói:
"Cháu sẽ bắt đầu việc kinh doanh."
- "Rồi sau nữa?"
"Cháu sẽ làm giầu."
"Rồi sao nữa?"
"Cháu cho rằng cháu sẽ già đi và khi về hưu cháu sống bằng tiền của cháu."

"Rồi sao nữa?"
"Cháu nghĩ một ngày nào đó cháu sẽ chết."

"Rồi sao nữa?"

Lời Khuyên: Voltaire đã nói "Lúc ta chào đời là một bước đi về cõi chết". Đó là một định luật. Shakespeare còn ví von: "Chết chỉ là một cuộc du lịch nhưng chẳng ai quay trở lại".
Chính vì không thể quay trở lại mà chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo, để không thiếu hành trang và để đi tới đích mà chúng ta muốn đến. Hãy sống làm sao để: "Khi chào đời ta cất tiếng khóc, lúc lìa đời cười mỉm nụ an nhiên".

Tác giả: Khuyết Danh