Skip to main content

Tay trắng vẫn hoàn tay trắng

Nhưng rồi con chồn lại nhận ra nó đã quá mập để có thể chui trở ra ngoài. Thế là nó lại phải tuyệt thực một lần nữa.
Tay trắng vẫn hoàn tay trắng
Có một con chồn muốn vào một vườn nho nhưng khu vườn đã được rào giậu cẩn thận. Loanh quanh tìm mãi, con chồn phát hiện nơi hàng rào có một lỗ nhỏ, nó định chui vào nhưng không lọt, liền nghĩ bụng: “Ta phải nhịn đói để gầy bớt đi, may ra mới vào được !”

Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn đã chui lọt qua lỗ hổng, vào được vườn nho và ăn một bụng no nê thỏa thích. Nhưng rồi con chồn lại nhận ra nó đã quá mập để có thể chui trở ra ngoài. Thế là nó lại phải tuyệt thực một lần nữa.

Thoát ra khỏi vườn nho, con chồn ngẫm nghĩ: “Hỡi khu vườn nho hấp dẫn ngọt ngào, vào được trong nhà ngươi để được gì nhỉ ? Ta đã vào với hai bàn tay trắng, và rồi ta đã trở ra tay trắng cũng vẫn hoàn tay trắng !”

Trích tập “Như Lòng Chúa khoan dung” của ANTHONY DE MELLO