Skip to main content

Khi con hiểu

Khi con hiểu tất cả những điều đó. Và khi con thực sự sẽ mở cánh cửa tâm hồn cho Ngài. Thế là, lạy Chúa, con đã tìm thấy Chúa.
Khi con hiểu
Khi con hiểu tất cả những điều đó. Và khi con thực sự sẽ mở cánh cửa tâm hồn cho Ngài. Thế là, lạy Chúa, con đã tìm thấy Chúa.
Auteur: M.de Firmas
Quốc Việt dịch thuật

Lạy Chúa, khi con hiểu rằng
Con phải dâng tất cả cho Ngài:
những khó khăn, nỗi buồn, lo lắng của con,
những hối tiếc, nhọc nhằn, nỗi sợ hãi của con,
những suy nghĩ, niềm vui của con,
và lúc con thực sự mở cánh cửa tâm hồn mình,
lạy Chúa, con tìm thấy Chúa.

Khi con hiểu rằng
thay vì mất thời giờ lo lắng,
thu mình vào tất cả những gì làm phiền mình
Con chỉ biết phó thác cho Chúa thôi.

Khi con hiểu rằng
Con có thể giảm nhẹ những gánh nặng đè lên mình
Bởi vì Chúa có thể mang hết,

Khi con hiểu rằng
sự dịu dàng của Chúa mạnh hơn tội lỗi của con.

Khi con hiểu tất cả những điều đó
Và khi con thực sự sẽ mở cánh cửa tâm hồn cho Ngài,
Thế là, lạy Chúa, con đã tìm thấy Chúa.

Auteur: M.de Firmas
Quốc Việt dịch thuật

https://www.simonhoadalat.com/LangDongTamHon/TapIII-NamA/22KhiConHieu.htm